All the truth about translation services. Work with experts only!

Richard Swinburne: 

Oryginał dostępny w dniu users.ox.ac.uk

               Richard Swinburne – krótka biografia intelektualisty 

Rozpocząłem moje życie akademickie na Uniwersytecie Oxfordzkim, poprzez licencjackie (1954-7) i magisterskie (1957-9) studia filozoficzne, a następnie uzyskałem dyplom z teologii (1959-60). Podczas studiów licencjackich rozwinęło się we mnie niesłabnące zainteresowanie wszystkimi głównymi problemami filozofii a przede wszystkim pytaniem o to czy istnieje dostateczne uzasadnienie wiary w Boga, szczególnie w doktrynach religii chrześcijańskich (całe swoje życie byłem chrześcijaninem, a od 1995 r. członkiem kościoła prawosławnego).  Uważałem osiągnięcia nauki ze centralny punkt nowoczesnego światopoglądu i dlatego (dzięki otrzymaniu dwu stypendiów naukowych: Fereday Fellowship w St John’s College, Oxford, oraz Leverhulme Fellowship w zakresie historii i filozofii na Universytecie w Leeds) poświęciłem następne trzy lata ucząc się jak najwięcej mogłem o historii nauk fizycznych i biologicznych i rozpoczynając moje filozofowanie na ich temat. W roku 1963 zostałem wykładowcą filozofii na Uniwersytecie w Hull. Niemal cała moja praca w ciągu następnych dziewięciu lat poświęcona była filozofii nauki. Moja pierwsza książka, Czas i przestrzeń (Space and Time) została opublikowana w roku 1968 i była próba podsumowania rozważań nad naturą czasu i przestrzeni w świetle teorii względności i kosmologii. Moja następna duża pozycja Wprowadzenie do teorii konfirmacji (An Introduction to Confirmation Theory) zajmowała się formalizacją potwierdzenia, za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, że jedno zjawisko jest dowodem na inne. Moje przeniesienie się na stanowisko profesora filozofii na Uniwersytecie Keele zbiegło się w czasie ze zmianą zainteresowań akademickich w kierunku filozofii religii, na który to temat napisałem na razie tylko jedną niewielką pozycję. Koncepcja cudu (The Concept of Miracle) w 1971.  W ciągu następnych dwunastu lat światło dzienne ujrzała moja trylogia na temat filozofii teizmu – Koherencja teizmu (The Coherence of Theism) w 1977, wydanie poprawione 1993, Istnienie Boga (The Existence of God) 1979, wyd. 2: 2004, oraz Wiara i rozum (Faith & Reason) (1981, wyd. 2: 2005).  Środkowa jej część, Istnienie Boga, The Existence of God, podejmuje próbę ponownego ustanowienia „teologii naturalnej” poprzez przedstawienie probabilistycznych argumentów, wywiedzionych z naturalnych fenomenów przyrody, na istnienie Boga i jest to najbardziej znane moje osiągnięcie. Moja praca w latach 80-tych skupiała się na zagadnieniu relacji pomiędzy ciałem a umysłem a jej rezultaty zostały opublikowane najpierw w Tożsamości osobistej (Personal Identity) napisanej wspólnie z Sydney Shoemakerem, (1984); i bardziej szczegółowo w Ewolucji duszy (The Evolution of the Soul) 1986, wyd. popr., 1997.  W 1985 roku objąłem Katedrę Filozofii Religii Chrześcijańskiej Nollotha na Uniwersytecie Oksfordzkim. Przez następnych osiemnaście lat moja praca skupiała się na znaczeniu i uzasadnieniu doktryn odróżniających chrześcijaństwo od innych religii a w rezultacie światło dzienne ujrzały cztery – Odpowiedzialność i zadośćuczynienie (Responsibility and Atonement),1989, Objawienie (Revelation) 1992; wyd. 2, 2007, Chrześcijański Bóg The Christian God (1994), oraz Opatrzność i problem zła Providence and the Problem of Evil (1998).  Uzasadnienie poznawcze Epistemic Justification, wskazujące, jakie elementy poznania stanowią uzasadnienie wiary (a jakie stanowią część nauki) opublikowane zostało w roku 2001. Wskrzeszenie Boga wcielonego (The Resurrection of God Incarnate) jest poświęcona badaniu, z pomocą moich wcześniejszych prac na temat wzajemnej walidacji zjawisk, dowodów na rzeczywista cielesną rezurekcję Jezusa została opublikowana w roku 2003. Ponieważ przedstawia ona kluczowy i finalny dowód na prawdziwość twierdzeń doktryny chrześcijańskiej, jest ona nieodzownym finałem   mojego cyklu apologetycznego. Od czasu przejścia na emeryturę i opuszczenia nollothiańskiej katedry w roku 2002, przeważająca część mojej pracy poświęcona została przygotowaniu kolejnych poprawionych wydań poprzednich prac: - The Existence of God (2004), Faith & Reason (2005), Revelation (2007), oraz The Coherence of Theism (2016)… Napisałem również w tym czasie dwie krótkie „popularne” pozycje podsumowujące moją pracę nad filozofią religii – Czy istnieje Bóg? (Is there a God) w 1996 r., oraz Czy Jezus był Bogiem (Was Jesus God?) w 2008 r. Przez następnych pięć lat pracowałem nad zagadnieniem relacji pomiędzy ciałem i umysłem a również nad powiązanym zagadnieniem posiadania przez istoty ludzkie wolnej woli oraz jej znaczenia dla nauk neurologicznych. Praca ta znalazła swój wyraz w nowej książce Umysł, mózg i wolna wola (Mind, Brain, and Free Will), opublikowanej w 2013, w której argumentuję, że wszyscy ludzie składają się z dwu części – duszy (część esencjonalna, nieodzowna) i ciała (część zależna) oraz, że prawdopodobnie posiadamy wolną wolę (niedeterministycznego rodzaju). Następne dwa lata pracowałem głównie nad 2. wydaniem (skorygowanym i uwspółcześnionym) The Coherence of Theism, opublikowanym w roku 2016. Próbuję w tej książce naszkicować spójny przekaz tego, co znaczy sformułowanie „jest Bóg” (oraz odpowiedzieć na pytanie co znaczy dla istoty bycie wszechpotężnym, wszechwiedzącym, doskonałym) a co jest prolegomeną moich argumentów na istnienie Boga.  Od tego czasu napisałem również szereg artykułów traktujących o różnych zagadnieniach z dziedziny filozofii oraz bardziej „popularną” pozycję pod tytułem „Czy jesteśmy ciałami czy duszami?” (Are We Bodies or Souls), podsumowującą i rozwijającą moje poglądy na temat natury duszy i jej połączenia z ciałem, opublikowaną w roku 2019. W roku 1993 zostałem wybrany członkiem Akademii Brytyjskiej. W ciągu poprzednich lat wielokrotnie byłem zapraszany jako profesor wizytujący na uniwersytety w USA i innych krajach świata, wykładałem również intensywnie przez krótsze okresy w innych krajach świata. Otrzymałem honorowe doktoraty Katlockiego Uniwersytetu Lubelskiego (2015), Chrześcijańskiego Uniwersytetu Dimitrie Cantemir w Bukareszcie (2016), oraz International Academy of Philosophy w Liechtensteinie (2017). 

Read also: Reviews of legit translation service companies from professionals.

Profesury wizytujące i wykłady gościnne
1969-70 Adiunkt wizytujący, wykładowca filozofii, University of Maryland.

1975-78 Wykładowca gościnny stypendium Wilde’a w zakresie Religii Naturalnej i Porównawczej, University of Oxford.
1977 Wykładowca, stypendium Harwooda w zakresie Historii i Filozofii, University of Liverpool.
1980 Wykładowca, stypendium Marrett Memorial, Exeter College, Oxford.
1981 Wykładowca gościnny (teologia), University of London.
1982 Wybitny Naukowiec Wizytujący, University of Adelaide.
1983 Wykładowca wydziału teologii, University College, Cardiff.
1982-84 Wykładowca, stypendium Gifforda, University of Aberdeen.
1987 Profesor wizytujący, Filozofia, Syracuse University, (semestr wiosenny).
1987 Wykładowca, stypendium Edwarda Cadbury’ego, University of Birmingham
1990 Wykładowca, stypendium Wade Memorial, St Louis University.
1992 Wykładowca wizytujący, Indian Council for Philosophical Research.
1992 Wykładowca, stypendium Dotterera, Penn State University.
1997 Wykładowca Akwiniański, Marquette University.
2002 (marzec )Wizytujący Profesor Filozofii, University of Rome (La Sapienza).             

2002 (listopad) Wizytujący Profsor Filozofii (stypendium Kamińskiego), Katolicki Uniwersytet Lubelski                  

2003 (semestr wiosenny) Profesor Wizytujący, Divinity School, Yale University.                     

2003(semestr zimowy) Wizytujący Profesor Filozofii (stypendium Collins), St Louis University.    

2006 Wykładowca (stypendium Holmera), University of Minnesota 

2008 Wykładowca (stypendium Lawsona), Stetson University

2009  Wykładowca (stypendium Forwooda) , University of  Liverpool

2013 Wykładowca (Sophia /Forum), AZUSA Pacific Uniiverslty,

2014 Wykładowca (stypendium Gilberta Ryle), Trent University (Ontario)

2015 Wykładowca (stypendium Gunninga), University of Edinburgh

2016 Wykładowca (stypendium Edith Stein), Franciscan University, Ohio

2016 Wykładowca (stypendium Converse Yates Cate), Oklahoma State University .